e-TOLL – ulga w podatku dochodowym

You are currently viewing e-TOLL – ulga w podatku dochodowym

Od 29 czerwca 2021 roku w podatku dochodowym obowiązuje ulga e-TOLL. Ulgę można wykorzystać, ponosząc wydatki na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL, w tym urządzenia SafeFleet.

O uldze

Ulga w podatku dochodowym e-TOLL polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na nabycie zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego, opłat poniesionych z tytułu umowy na obsługę zewnętrznego systemu lokalizacyjnego albo urządzenia pokładowego, opłat poniesionych z tytułu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urządzenia pokładowego lub innej umowy o podobnym charakterze, na podstawie której taki system albo takie urządzenie są używane.

Ulga dotyczy wydatków i opłat wyrażonych w kwocie netto. Poniesione wydatki i opłaty kwalifikują się do odliczenia również w przypadku, gdy zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W PIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, albo według 19% stawki, albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W CIT odliczenie przysługuje od dochodu opodatkowanego według 9% albo 19% stawki podatku.

Okres odliczenia

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki poniesione w 2021 roku.

Wysokość ulgi

Maksymalna kwota odliczenia to iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Ich liczba nie może przekraczać liczby pojazdów, których przejazd w 2021 r. choć raz wymagał opłacenia za pomocą tych urządzeń.

Dla przykładu, jeśli wydatek np. na jedno urządzenie do jednego pojazdu wyniósł 350 zł, to odlicza się go w całości, a jeśli wyniósł 800 zł, odliczyć można 500 zł (do wysokości przysługującego limitu).

Jak odliczać?

W podatku PIT poniesione wydatki można odliczyć od dochodu (przychodu) ustalonego za 2021 rok. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za 2021 rok. W podatku CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki i opłaty. Jeśli rok podatkowy podatnika różni się od roku kalendarzowego, odliczenie można uwzględnić w zeznaniu składanym za rok podatkowy obejmujący 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163),
  • art. 52ja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.),
  • art. 38ea ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.),
  • art. 57aa ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).